Regions & Countries

Displaying 61 - 70 of 12052

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner,

In resolution 45/30 the Human Rights Council decided to focus its next annual full-day meeting on the rights
of the child (2022) on the theme “the rights of the child and family reunification”. It further requested the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to prepare a report on that theme, in close
cooperation with all relevant stakeholders, with a view to providing information for the meeting.

Changing the Way We Care,

Scopul analizei de situație a copiilor din Republica Moldova, cu accent pe copiii
vulnerabili și prevenirea separării de părinți, este de a oferi o imagine completă a
situației lor actuale, inclusiv în urma efectelor pandemiei COVID-19 și care să servească
elaborării de recomandări concrete cu privire la o serie de decizii bazate pe probe, pe
care statul dar și actorii societății civile au nevoie să le ia și, ulterior, să le implementeze,
pentru a îmbunătăți situația grupurilor celor mai vulnerabile, precum și pentru a
eficientiza sistemul de îngrijire alternativă a copilului din Republica Moldova.

Changing the Way We Care,

Analiza actelor normative de reglementare a serviciilor sociale şi a finanțării acestora a fost realizată cu scopul de a elabora recomandări practice privind îmbunătățirea cadrului normativ și a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale de prevenire a separării copilului de familie și a celor de îngrijire alternativă.

Changing the Way We Care,

În 2021, Changing the Way We Care a lansat o analiză situațională a sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova. Rezultatul acestei analize sunt 8 rapoarte bazate pe cercetări ample ale partenerilor CTWWC: Copil, Comunitate, Familie (CCF) Moldova, Keystone Human Services International, Moldova și Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC). Aceste rapoarte oferă o imagine de ansamblu a situației copiilor vulnerabili și a familiilor acestora din Moldova, atât în contextul dezinstituționalizării, cât și al prevenirii plasării în instituții rezidențiale.

Changing the Way We Care,

Scopul evaluării individuale a 184 de copii din șase instituții rezidențiale este de a obțineinformația actualizată privind indicatorii demografici și situația socială, educațională,psihologică și medicală a copiilor plasați în instituțiile rezidențiale pentru a planificareintegrarea lor în mediu familial și/sau pregătirea pentru tranziție de la servicii deîngrijire de tip rezidențial la îngrijire de tip familial.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a identifica o serie de informații relevante cu privire la factorii
de succes și cei de risc în procesul de reintegrare familială, necesare pentru a formula
recomandări care să contribuie la decizii bazate pe probe în îmbunătățirea acestui
proces, prin prisma inițiativei CTWWC.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a elabora o serie de recomandări practice concrete pentru
schimbarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor grupurilor țintă incluse în cercetare în
vederea eliminării barierelor existente în procesul de reintegrare a copiilor
dezinstituționalizați și a prevenirii separării de părinți a copiilor din familii vulnerabile prin
evaluarea și analiza nivelului de cunoștințe, atitudini și practici în domeniul reintegrării
familiale a copiilor separați și prevenirii riscurilor de separare.

Changing the Way We Care,

Obiectivele revizuirii MC sunt de a aduce MC în conformitate cu cele mai recente dezvoltări legislative și metodologice, cu bunele practici globale și a spori calitatea prestării serviciilor, inclusiv a consolida participarea activă a copiilor și familiilor în proces.

Changing the Way We Care,

Scopul studiului este de a cunoaște situația actuală a serviciilor sociale axate pe
consolidarea capacității familiei de a asigura un mediu sigur, stabil și afectuos pentru
copii, precum și a serviciilor destinate copiilor care au nevoie de sau se află în îngrijire
alternativă și în proces de reintegrare, pentru a putea formula recomandări care să
contribuie la decizii bazate pe evidențe în îmbunătățirea acestora.

Changing the Way We Care,

Scopul evaluării sistemului de formare profesională inițială și continuă a personalului din
domeniul protecției copilului și familiei din Republica Moldova este de a contribui la
consolidarea acestuia în baza celor recente dezvoltări programatice, legislative și
metodologice la nivel național și internațional, cât și să contribuie efectiv la sporirea
calității prestării serviciilor pentru copiii și familiile vulnerabile prin creșetrea
competențelor profesioniștilor din sistem.