การศึกษาทบทวนบริการด้านการเลี้ยงดูทดแทนในพื้นที่ที่มีเด็กเคลื่อนย้ายสูง: กรณีศึกษาสังขละบุรี

Department of Children and Youth, One Sky Foundation, UNICEF Thailand, Kanchanaburi Office of Social Development and Human Security

การศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูทดแทนเด็ก (อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน) ในพื้นที่อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับมูลนิธิวันสกาย  ทีมวิจัยได้ศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูทดแทนในสถานรองรับในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์เอกชน รร.ประจำ (สงเคราะห์) และวัด รวมทั้งการเลี้ยงดูทดแทนโดยเครือญาติ ผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ นำเสนอสู่กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการการเลี้ยงดูทดแทนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Also read:

File