Wezwanie do wprowadzenia moratorium na adopcję międzynarodową w reakcji na konflikt zbrojny w Ukrainie

Interagency Statement

Adopcja międzynarodowa nie powinna być realizowana w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji kryzysowej. Pozostając w zgodzie z decyzją rządu Ukrainy o zawieszeniu adopcji międzynarodowych, wzywamy państwa przyjmujące, organy międzynarodowe i organizacje humanitarne do przyjęcia zharmonizowanego podejścia i wprowadzenia moratorium na przysposobienie międzynarodowe dzieci z Ukrainy. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą dotyczącą obowiązków państw wynikających z prawa międzynarodowego, w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, adopcja nie jest właściwym działaniem wobec dzieci pozbawionych opieki. Dzieci, które zostały rozdzielone z rodzicami w trakcie kryzysu humanitarnego, nie można uznać za osierocone. Do czasu ustalenia, co się stało z jego rodzicami lub innymi bliskimi krewnymi, każde dziecko rozdzielone z opiekunami należy traktować jako posiadające żyjących krewnych bądź opiekunów prawnych, a co za tym idzie – niepotrzebujące adopcji.

Należy dokładać wszelkich starań, aby łączyć dzieci z rodzinami, kiedy jest to możliwe i jeśli takie połączenie leży w ich najlepiej pojętym interesie. Odnosi się to również do dzieci, które w momencie eskalacji kryzysu przebywały w placówkach opiekuńczych, w tym dużej liczby dzieci z niepełnosprawnością. Ten pogląd znajduje odzwierciedlenie w polityce UNHCR dotyczącej przysposobienia dzieci uchodźców.

Adnotacje

Endorsing agencies

 

File