A Statistical Profile of Child Protection in Cambodia (Khmer Language)

UNICEF Cambodia

អារម្ភកថ

របាយការណ៍បភទនះ គឺជារបាយការណ៍ដំបូងបង្អស់ ដលនឹងជួយបំពញចំណុចខ្វះខាត ដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជា៖ ខណៈពលដលកម្ពុជាមានទិន្នន័យយងច៉ ើនអំពីកិច្ចការពារកុមារ ទិន្នន័យ ទាំងនះនៅរាយប៉យតាមវិស័យ និងក្នុងឯកសារសិក្សាសវជវជាចើន។ លើសពីនះ បទស កម្ពុជាក៏នៅមិនទាន់មានបព័ន្ធគប់គងព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ដលមានលក្ខណៈគប់ជុង ជយនោះដ ្រោ រ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នះ នឹងតូវបានបើបស់ជា្រា មូលដនសម ្ឋ ប់ ្រា ជួយ​​ ដល់ការបមូលទិន្នន័យ និងការអនុវត្តសកម្មភាពបន្ថមទៀត ក្នុងវិស័យការពារកុមារ។ ជាពិសស របាយការណ៍នះមានគោលបំណងជួយដល់អ្នកតាក់តងគោលនយោបាយ និងមន្តកម្មវិធីក្នុងការ ី វិភាគវឌ្ឍនភាព និងរៀបចំគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា ដោយបើបស់ ្រា ភស្តុតាងនានាជាគោល។ ខ្លឹមសារនឯកសារនះតូវបានរៀបចំឡើង ផ្អកទៅតាមការវិភាគទិន្នន័យ ដលបមូលបាន ពីការសវជវ និងការសិក្សានានា ស្តីពីបទសកម្ពុជា។ ឯកសារនះផ្តតលើបធានបទស្នូល និងសូចនាករសំខាន់ៗជាចើន ក្នុងទមង់សង្ខបងាយសួលយល់ អំពីស្ថនភាព និងនិន្នការ បច្ចុប្បន្ន នវិស័យការពារកុមារ។ ឯកសារនះតូវបានរៀបចំឡើង ជុំវិញបធានបទចំនួន 14 ដោ យបធានបទនីមួយៗមានការពិពណ៌នាដោយសង្ខបៗ និងមានការបង្ហញលំអិតអំពីសូចនាករ នានា ដើម្បីឱ្យគយល់កាន់តច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនជីវិតរបស់កុមារ។ លក្ខណៈសំខាន់មួយនរបាយការណ៍នះគឺ ការវិភាគនិនការន ្ន ទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ដលទិន្នន័យខ្លះមានតាំងពីឆ្នំ 2000 មកម្ល៉ះ និងមានការធ្វើចំណោល រហូតដល់ឆ្នំ 2030។ ការវិភាគបបនះមានតម្ល សមប់ការរៀបចំផនការកម្មវិធី ក៏ដូចជាសមប់ពិនិត្យតាមដាន វឌ្ឍនភាព ឆ្ពះទៅសមចរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍បកបដោយចីរភាពឆ្នំ 2030 និងគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍បកបដោយចីរភាព (SDGs)ទាំង 17។ គោលដៅ SDGs ដលជាគោលដៅថ្មីជំនួសឱ្យ កបខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍សកល ដលកន្លងមក ហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ (MDGs) ជាការតួសតយផ្លូវ ក្នុងការឈានទៅសមចគោលដៅបកបដោយមហិច្ឆិតានៅឆ្នំ 2030។ ខុសពីគោលដៅ MDGs គោលដៅ SDGs រំលចកិច្ចការពារកុមារ ថាជាផ្នកដលតូវយក ចិត្តទុកដាក់ជាពិសស។ នះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធងមួយ ក្នុងការជមុញលើកកម្ពស់ឱ្យមានការ ទទួលស្គល់វិស័យនះ។ ប៉ុន្ត ចំណុចដៅពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ នៅរាយប៉យ ក្នុងគោលដៅ SDGs ជាចើន។ ក្នុងរបាយការណ៍នះ មានផ្នកមួយ ដលរៀបរាប់ពីចំណុចដៅ និងសូចនាករ SDGs ដលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារ និងបង្ហញពីទិន្នន័យដើមគសមប់កម្ពុជា ក្នុងករណី ដលមានទិន្នន័យទាំងនោះ។ ផ្នកចុងកយបង្ហញពីគម្លត និងចំណុចខ្វះខាតផ្នកទិន្នន័យ និងវិធានការជាក់លាក់ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហនះ។ វិសាលភាពនរបាយការណ៍នះ នៅមានកំណត់នៅឡើយ ដោយសារតកង្វះទិន្នន័យ ដូច រៀបរាប់ខាងលើ។ យើងសង្ឃឹមថា ការលើកឡើងពីបញ្ហទាំងនះ នឹងជមុញឱ្យមានការពងឹង បព័ន្ធនះបន្ថមទៀត ដើម្បីឱ្យនាពលអនាគត វិស័យការពារកុមារអាចទទួលបានបយោជន៍ពី ការមានទិន្នន័យទៀងទាត់ ទាន់ពលវលា អាចជឿទុកចិត្តបាន និងឆ្លើយតប ដលអាចឱ្យគ រៀបចំកម្មវិធីការពារកុមារកាន់តបសើរជាងមុននៅកម្ពុជា។ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនះថ្លងអំណរគុណដល់ បុគ្គលិក និងទីបឹក្សាយូនីសហ្វនៅការិយាល័យ​​​ កណ្តល ការិយាល័យតំបន់ និងការិយាល័យក្នុងបទស ដលបានចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍ នះឡើង។ យើងសូមថ្លងអំណរគុណផងដរ ចំពោះដគូរបស់យើង ជាពិសសទីភ្នក់ងារ សហរដ្ឋអាមរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ(USAID)ដលបានបន្តផ្តល់ការគាំទដល់ការអនុវត្តកម្ម វិធី និងការបមូលចងកងទិន្នន័យ និងភស្តុតាងនានា ឱ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំបន្ថមទៀត។

Also available in English.

File