ការគាំទ្រកុមារក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺកូវីដ១៩តាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ - Cash Transfer

Family Care First

អង្គការ Save the Children រួមជាមួយអង្គការដៃគូចំនួន៧ កំពុងជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់គ្រួសារទទួលផលក្នុងការថែទាំកូនៗរបស់ពួកគេ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសមទ្ធិផលនៃកិច្ចការពារកុមារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន។ ដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឃអន្តរជាតិ (USAID) និងសហភាពអឺរ៉ុប គម្រោង FCF|REACT កំពុងផ្តល់នូវការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែ និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកផ្តល់ការថែទាំក្នុងការចាត់អាទិភាពនូវការចំណាយរបស់ពួកគេដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កូនៗ។ មាននៅលើ  

Cambodia and seven partner organizations are working to improve households' ability to care for their children and achieve positive child protection outcomes. With support from USAID Cambodia and European Union in Cambodia, FCF|REACT is providing monthly cash transfers and supporting caregivers to prioritize expenditures in their children's best interests. This video highlights efforts to support children during COVID-19 through cash transfers.