ការអនុវត្តក្របខណ្ឌចបាប់ ចំពោះអំពើជួញដូរកុមារ ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព: ករណីសិកសានៅកម្ពុជ

Rebecca Nhep និង Dr Kate van Doore

ការសិកសាស្រវជ្រវនះត្រូវធ្វើឡើងជាផ្នកមួយនគម្រងស្រវជ្រវពហុប្រទស ដលមានច្រើន ដំណាក់កាល ដលត្រូវបានរចនាឡើង ដើមបីពង្រឹងការកំណត់អត្តសញ្ញណ ការផ្ដន្ទទោស និងការទប់ស្កត់ បទល្មើសជួញដូរកុមារក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រ។ការសិកសាស្រវជ្រវនះគឺជាដំណាក់កាលទីពីរនដំណាក់កាល ទាំងបួន ដលត្រូវធ្វើនៅកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រទសមួយក្នុងចំណោមប្រទសចំនួនបី ដលត្រូវបានជ្រើស រើសមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនការសិកសាស្រវជ្រវនះ។ ដំណាក់កាលទីពីរនគម្រងនះគឺជាការស្រវជ្រវលើ ផ្នកសង្គម និងផ្នកចបាប់ ដលត្រូវបានរចនាឡើង ដើមបីពិនិតយមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដងនូវក្របខណ្ឌចបាប់ សម្រប់ការផ្ដន្ទទោសអំពើជួញដូរកុមារក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រនៅកម្ពុជា។ ជាពិសស ការសិកសាស្រវជ្រវ មានគោលបំណងកំណត់អំពីរបៀប ដលអាជ្ញធរពាក់ព័ន្ធបកស្រយ និងដោះស្រយករណីនានាដោយ ផ្អកតាមចបាប់នៅពលមានការបងញអំពីអត្ថិភាពន ្ហ អំពើជួញដូរ និងការកងប្រវ័ញ្ចក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រ។ បន្ថមពីនះ ការសិកសាស្រវជ្រវនះបានពយាយាមពិនិតយមើលឥទ្ធិពលនកតវប្ត បធម៌សង្គមទៅលើកិច្ចការពារ កុមារ ការអនុវត្តចបាប់ និងការបកស្រយចបាប់ ព្រមទាំងសចក្ដីសម្រចរបស់តុលាការ និងកំណត់នូវបញ្ហ ប្រឈមនានាចំពោះការអនុវត្តចបាប់ប្រកបដោយសង្គតិភាពចំពោះករណីជួញដូរកុមារក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រ។ របាយការណ៍មួយនះ គឺជាការបង្ហញអំពីសចក្តីសង្ខបនលទ្ធផលស្រវជ្រវដលបានមកពីទិន្ន័យសំណុំ រឿង និងការវិភាគសំណុំរឿង នៅក្នុងការសិកសាស្រវជ្រវដំណាក់កាលទីពីរនះ។

ពាក់ព័ន្ធ៖

File