Анекс към техническата бележка на Междуведомствената работна група относно ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД -19: ДЕЦА И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, and UNICEF and Inter-agency Task Force

ВЪВЕДЕНИЕ

Този придружаващ документ към Техническата бележка на Междуведомствената работна група относно Закрила на детето по време на пандемията КОВИД -19: Деца и алтернативна грижа Protection of Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Alternative Care предоставя полезни съвети за насърчаване участието на всички заинтересовани страни, което е от ключово значение, за да не бъдат прекъснати услугите за деца. В системата за закрила участват широк кръг от заинтересовани групи, вкл. деца, младежи, семейства, правителства, граждански сектор, донори и други. Този документ очертава ключови подходи за реакция, а именно:

  • Ангажиране на деца, семейства, настойници и общности, вкл. и религиозни лидери. Engaging children, families, guardians and communities, including faith leaders

  • Работа с всички сектори и правителства Working across sectors and with governments

  • Ангажиране на донорите Engaging with donors

 

View English version here.

File