ผลกระทบของ Covid-19 ต่อแหล่งทนสน สนุน และการดําเนินงาน ของสถานรองรบเด็กเอกชน ที ใหการเลี ยงดเด็กในรูปแบบสถาบน: สรุปผลการศึกษาสำหรับองค์กรในประเทศที่ทำงานกับสถาบันรองรับเด็ก

Better Care Network, Law Futures Centre - Griffith Law School, World Childhood Foundation, Eriks Development Partner

โควิด-19 ก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในระดับโลก รัฐบาลบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้อยู่บ้าน เคอร์ฟิว และข้อจำกัดการเดินทาง มาตรการเหล่านี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดหาบริการดูแลเด็กในที่พักอาศัย และบังคับให้สถาบันดูแลที่อยู่อาศัย (RCI) ต้องเผชิญกับความยั่งยืนและประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบสถาบัน

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 21 ครั้งกับผู้ก่อตั้ง ผู้ให้ทุน และผู้อำนวยการ RCI ใน 7 ประเทศ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจผลกระทบของโควิด-19 ได้ดีขึ้นในการดำเนินงานของสถาบันการดูแลที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุน การจัดหาบุคลากร อาสาสมัคร การดูแลเด็ก การศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการรวมตัวกลับคืนสู่สังคม นอกจากนี้ยังพยายามทำความเข้าใจว่าโควิด-19 ได้กระตุ้นโอกาสใหม่ๆ สำหรับการสนับสนุน สร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการดูแลหรือไม่

เอกสารสรุปนี้ดึงข้อมูลและผลการวิจัยจากรายงาน: ผลกระทบของ COVID-19 ต่อสถาบันการดูแลที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยเอกชน: ข้อมูลเชิงลึกและนัยสำหรับการสนับสนุนและการให้ความรู้

ยังอ่าน:

- ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการดำเนินการของเอกชนและสถาบันดูแลที่อยู่อาศัยที่ได้รับทุนสนับสนุน: หมายเหตุสรุปสำหรับองค์กรอาสาสมัครและองค์กรส่งอาสาสมัคร
- ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการดำเนินงานของเอกชนและสถาบันการดูแลที่อยู่อาศัยที่ได้รับทุนสนับสนุน: หมายเหตุสรุปสำหรับผู้บริจาคและผู้สนับสนุน RCI ในต่างประเทศ
- ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการดำเนินการของเอกชนและสถาบันการดูแลที่พักอาศัยที่ได้รับทุนสนับสนุน: เอกสารสรุปย่อ

File