ការគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់កុមារក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺកូវីដ១៩ - Mental Health Support for Children

Family Care First

ស្របពេលដែលកើតមានឡើងនូវការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងសហគមន៍ ហើយសាលារៀន ត្រូវបានបិទទ្វារសារជាថ្មីនៅតាមបណ្តារាជធានីខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា កុមារភាគច្រើនត្រូវនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តភក្តិម្តងទៀត និងមិនអាចរីករាយជាមួយសកម្មភាពដែលពួកគេធ្លាប់មាន។ នេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយដែលអប់រំអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ នៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនេះ! សូមទស្សនា និងចែករំលែកបន្តទៅកាន់អ្នកដែលអ្នកគិតថា ពួកគេកំពុងត្រូវការចំណេះដឹងទាំងនេះ។ សូមរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់ពេលវេលា!

With the recent increases in community transmission of COVID-19 throughout Cambodia and school closures happening in different provinces, some children are once again away from their friends and activities that they enjoy. Here is a short video to learn about 5 essential tips to improve children's mental health through these challenging times! Please share this video with anyone who you think might help.