Emergency Care Arrangements

The priority for unaccompanied children in an emergency is to reunite them with their parents, family members, or relatives as quickly as possible, in order to provide them with care and protection. Where this is not immediately possible, children will require emergency care until reunification is possible via documentation and tracing activities.

Displaying 1 - 10 of 239

Georgetown University Collaborative on Global Children’s Issues, the Edmund A. Walsh School of Foreign Service, the Embassy of Ukraine in the United States, the U.S. Department of State,

In this conversation moderated by Gillian Huebner, executive director of the Collaborative on Global Children’s Issues at Georgetown University, panelists outline Ukrainian efforts to protect its children and the measures international partners can take to support an effective response to the impact of Russia’s policies of aggression on Ukraine’s future.

Human Rights Council,

In this report the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine outlines the main findings since the outset of its mandate. The body of evidence collected shows that Russian authorities have committed a wide range of violations of international human rights law and international humanitarian law in many regions of Ukraine and in the Russian Federation.

European Commission,

This Communication takes stock of the Temporary Protection Directive implemented on 4 March 2022 over the course of one year. It provides insight into how the EU managed to enable and coordinate a response to the largest displacement on European soil since the Second World War.

Interagency Statement,

Принудительное перемещение, депортация и усыновление детей из Украины, призводящее к окончательному разлучению детей с их семьями, сообществами  и культурой, является явным нарушением их прав человека и международного гуманитарного права и предста

Interagency Statement,

This interagency document is open to endorsement by organizations, networks and agencies and we hope that you will consider adding your name to it and use it in your work and advocacy on behalf of children’s rights in Ukraine.

Office of the President of Ukraine,

The "Children of War" platform was created on behalf of the Office of the President of Ukraine as a tool for finding children, rescuing them and liberating them from places of forced displacement or deportation.

The Ukraine Children's Care Group,

МЕТОЮ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ є надати певну рамку для підтримки фахівців-практиків і посадовців, відповідальних за вироблення політики у сфері опіки та піклування над дітьми, як в Україні, так і в країнах, які приймають біженців, у рамках заходів реагування, що стосуються опіки та догляду за дітьми в контексті України у відповідності до міжнародних стандартів і належної практики у сфері опіки та піклування та забезпечення альтернативних форм догляду.

Global Social Service Workforce Alliance,

Drawing from a review of global reports and case studies, as well as from information sourced from Global Social Service Workforce Alliance members, this report brings to light the critical role of the social service workforce in different humanitarian contexts—including those related to armed conflict, natural disasters and widespread disease outbreaks—and across the emergency management cycle. It further highlights the challenges and key areas of learning in deploying social service workers in humanitarian contexts.

The Ukraine Children's Care Group,

The aim of this guidance document is to provide a framework to support child protection practitioners and policymakers working both inside Ukraine and in host countries to implement responses related to children’s care in the context of Ukraine in line with international standards and good practice on children’s care and the provision of alternative care.

Interagency Statement,

Adopcja międzynarodowa nie powinna być realizowana w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji kryzysowej. Pozostając w zgodzie z decyzją rządu Ukrainy o zawieszeniu adopcji międzynarodowych, wzywamy państwa przyjmujące, organy międzynarodowe i organizacje humanitarne do przyjęcia zharmonizowanego podejścia i wprowadzenia moratorium na przysposobienie międzynarodowe dzieci z Ukrainy. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą dotyczącą obowiązków państw wynikających z prawa międzynarodowego, w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, adopcja nie jest właściwym działaniem wobec dzieci pozbawionych opieki. Dzieci, które zostały rozdzielone z rodzicami w trakcie kryzysu humanitarnego, nie można uznać za osierocone. Do czasu ustalenia, co się stało z jego rodzicami lub innymi bliskimi krewnymi, każde dziecko rozdzielone z opiekunami należy traktować jako posiadające żyjących krewnych bądź opiekunów prawnych, a co za tym idzie – niepotrzebujące adopcji.