Emergency Care Arrangements

The priority for unaccompanied children in an emergency is to reunite them with their parents, family members, or relatives as quickly as possible, in order to provide them with care and protection. Where this is not immediately possible, children will require emergency care until reunification is possible via documentation and tracing activities.

Displaying 1 - 10 of 234

Office of the President of Ukraine,

The "Children of War" platform was created on behalf of the Office of the President of Ukraine as a tool for finding children, rescuing them and liberating them from places of forced displacement or deportation.

The Ukraine Children's Care Group,

МЕТОЮ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ є надати певну рамку для підтримки фахівців-практиків і посадовців, відповідальних за вироблення політики у сфері опіки та піклування над дітьми, як в Україні, так і в країнах, які приймають біженців, у рамках заходів реагування, що стосуються опіки та догляду за дітьми в контексті України у відповідності до міжнародних стандартів і належної практики у сфері опіки та піклування та забезпечення альтернативних форм догляду.

Global Social Service Workforce Alliance,

Drawing from a review of global reports and case studies, as well as from information sourced from Global Social Service Workforce Alliance members, this report brings to light the critical role of the social service workforce in different humanitarian contexts—including those related to armed conflict, natural disasters and widespread disease outbreaks—and across the emergency management cycle. It further highlights the challenges and key areas of learning in deploying social service workers in humanitarian contexts.

The Ukraine Children's Care Group,

The aim of this guidance document is to provide a framework to support child protection practitioners and policymakers working both inside Ukraine and in host countries to implement responses related to children’s care in the context of Ukraine in line with international standards and good practice on children’s care and the provision of alternative care.

Interagency Statement,

Міждержавне усиновлення не слід починати під час або відразу після надзвичайної ситуації. Відповідно до призупинення українським урядом міждержавного усиновлення ми закликаємо держави прийому, міжнародні організації й гуманітарні установи застосувати гармонізований підхід і закликати до мораторію на міждержавне усиновлення дітей із України.

Interagency Statement,

During emergencies, such as conflict, it is a well-accepted principle of States’ obligations under international law that adoption is not an appropriate response for unaccompanied and separated children. This is a joint call for a moratorium on intercountry adoption in response to the conflict in Ukraine. In line with the Ukrainian Government’s suspension of intercountry adoption, the joint statement urges receiving States, international bodies, and humanitarian agencies to adopt a harmonised approach and call for a moratorium on intercountry adoptions from Ukraine.

Interagency Statement,

Adopcja międzynarodowa nie powinna być realizowana w trakcie lub bezpośrednio po sytuacji kryzysowej. Pozostając w zgodzie z decyzją rządu Ukrainy o zawieszeniu adopcji międzynarodowych, wzywamy państwa przyjmujące, organy międzynarodowe i organizacje humanitarne do przyjęcia zharmonizowanego podejścia i wprowadzenia moratorium na przysposobienie międzynarodowe dzieci z Ukrainy. Zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą dotyczącą obowiązków państw wynikających z prawa międzynarodowego, w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, adopcja nie jest właściwym działaniem wobec dzieci pozbawionych opieki. Dzieci, które zostały rozdzielone z rodzicami w trakcie kryzysu humanitarnego, nie można uznać za osierocone. Do czasu ustalenia, co się stało z jego rodzicami lub innymi bliskimi krewnymi, każde dziecko rozdzielone z opiekunami należy traktować jako posiadające żyjących krewnych bądź opiekunów prawnych, a co za tym idzie – niepotrzebujące adopcji.

Family for Every Child,

In this workshop Family for Every Child members Flüchtlingsrat Niedersachsen (The Refugee Council of Lower Saxony, Germany), Programma Integra (Italy) and METAdrasi (Greece) share their experience around supporting unaccompanied minors, with For Our Children (FoC) in Bulgaria. They share top tips with FoC as they navigate the arrival of unaccompanied minors fleeing the conflict in Ukraine, and find ways to support them.

Catholic Relief Services,

Це керівництво складено таким чином, щоб забезпечити базове розуміння того, як надавати першу психологічну допомогу в умовах надзвичайного стану. Воно засноване на Керівництві Всесвітньої організації охорони здоров'я з надання першої психологічної допомоги для працівників, які працюють на місці (2011), та було адаптоване спеціально для надання допомоги біженцям з України в умовах Молдови.

WOLA,

This report follows the route of asylum seekers arriving in Tapachula. It draws on a March 2022 visit during which the researchers conducted field documentation and interviews with asylum seekers, government officials, UN agencies, and civil society organizations providing services to migrants. The report highlights abuses, arbitrary treatment, and steep obstacles faced by asylum seekers at each step of their process.